CO2-lagring i Danmark

CCS-teknologien har til formål at reducere CO2-udledningen til atmosfæren. CCS står for Carbon Capture and Storage, det vil sige fangst og lagring af CO2 i undergrunden.

Redskab til at nå klimamål

CCS-teknologien har potentiale til at bidrage væsentligt til at opnå Danmarks mål om reduktion af udledningen af drivhusgasser. Med anvendelse af CCS kan CO2 fjernes fra atmosfæren. Det vil sige, at den CO2 der indfanges og lagres, kan trækkes fra i det samlede CO2-regnskab.

I den danske klimaaftale for energi og industri m.v. fra 2020 blev det besluttet, at netop CCS-teknologien skal være et vigtigt redskab til at nå Danmarks klimamål. Siden 2020 er der blevet indgået en række politiske aftaler, som skal sikre en udrulning af CCS i Danmark, herunder en samlet strategi.

Udover at bidrage til at nå klimamålene, kan udbredelsen af CCS potentielt skabe arbejdspladser og blive en god forretning for det danske samfund.

Undergrundens potentiale

Den danske undergrund har et stort potentiale for lagring af CO2. Ifølge analyser fra GEUS fra 2021 er der plads til at lagre mellem 12 og 22 mia. ton CO2 i den danske undergrund. Det svarer til mellem 400 og 700 gange Danmarks årlige CO2-udledninger. Den danske undergrund har derfor potentiale for også at rumme CO2 fra de omkringliggende lande. Derved kan Danmark blive en europæisk hub for lagring af CO2.

Olie- og gasfelterne i den danske del af Nordsøen kan vise sig oplagte til lagring den dag, indvinding fra felterne ophører. De geologiske strukturer i undergrunden offshore er veldokumenterede, og samtidig kan dele af det eksisterende udstyr i form af f.eks. platforme og rørledninger potentielt genanvendes i forbindelse med transport og lagring af CO2 offshore.

På land og i kystnære områder er der ligeledes strukturer i undergrunden, som kan være egnet til lagring af CO2. Det forventes at være billigere at lagre CO2 her end offshore, selv om der skal etableres nyt udstyr og infrastruktur.

CCS-projekter

CCS er i en rivende udvikling – både internationalt og nationalt. I Danmark arbejdes der på en række fronter på at udvikle hele værdikæden for CCS. Nordsøfonden er ud over deltagelsen i lagringslicenserne med i en række forskellige projekter, herunder:

Partner i projekt Bifrost

Projekt Bifrost er et flerårigt, omfattende studie med fokus på at udvikle et koncept i fuld skala for transport og lagring af CO2 i Harald feltet i Nordsøen. Projektet vil give indsigt i det grundlæggende arbejde, der er nødvendigt for at gøre CCS til et værktøj i den danske klimaværktøjskasse.   

Partnerskabet bag projekt Bifrost består af Dansk Undergrunds Consortium (TotalEnergies, BlueNord og Nordsøfonden) samt Ørsted, som ejer rørledningerne, og Danmarks Tekniske Universitet, som er akademisk partner.

Projektet er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) som en del af den danske stats nationale klimastrategi. 

Læs mere på Projekt Bifrosts hjemmeside

 

Medlem af følgegruppen til CO2 Storage Reference Project

Projektet omfatter en kortlægning af potentielle CO2-lagerlokaliteter i den danske undergrund. I 2022-23 er der indsamlet seismiske data, som løbende bliver gjort offentligt tilgængelige i takt med, at de er færdigbearbejdede.

GEUS er ansvarlig for projektet med teknisk support fra blandt andet Uppsala Universitet og COWI. Nordsøfonden deltager sammen med andre potentielle lagringsoperatører med erfaringer fra olie- og gasindustrien i en følgegruppe.

Som en del af den danske CCS-strategi fra 2021 blev projektet støttet med 210 mio. kr. for perioden 2022-24.

Medlem af CO2 Hub Europe

CO2 Hub Europe er en koalition af førende danske CCS-aktører og forskere. Koalitionen vil gennemføre et analyseprojekt, der skal bidrage til at udvikle Danmarks potentiale for at blive Europas centrale CO2 hub. Projektet fokuserer på at identificere den optimale regulering, finansiering og risikofordeling mellem private aktører og staten.

Bag projektet står bl.a. C4, Crossbridge, Dansk Fjernvarme, HOFOR, Nordsøfonden, TotalEnergies, Triangle Energy Alliance og Ørsted. I projektets advisory board er bl.a. Concito, DTU og INNO-CCUS repræsenteret.

Medlem af CCUS alliancen

Alliancen er et netværk for CCUS - Carbon Capture, Utilisation and Storage. Netværket har til formål at give deltagerne en opdateret viden om danske og internationale virksomheder og teknologier inden for CCUS-markedet, styrke relationerne mellem danske aktører på området i hele værdikæden samt sikre en tæt dialog med de ansvarlige myndigheder.

Bag netværket står DI, Dansk Fjernvarme, Offshore Denmark, Danske Rederier, Dansk Metal, Green Power Denmark og tænketanken Axcelfuture. Derudover deltager en bred kreds af virksomheder, herunder Nordsøfonden i arbejdet. Virksomhederne byder ind med erfaring og viden hvad angår CO2-fangst, transport og lagring af CO2 i undergrunden.

Læs mere om CCUS alliancen

 

CO2 i dybden

Vil du vide mere om fangst og lagring af CO2?

Videns-sitet CO2idybden.dk giver svar og skaber overblik over fangt og lagring af CO2.

Nordsøfonden står sammen med resten af branchen samt Novo Nordisk Fonden bag hjemmesiden, som er baseret på officielle kilder, forskning og input fra myndighederne.

Den danske undergrund skal være et centralt redskab til at nå vores klimamål