Hvad er Nordsøfonden

Nordsøfonden er statens undergrundsselskab, og vores opgave er at skabe værdi for det danske samfund ved at udnytte undergrundens potentiale.

Nordsøfonden står på to ben: Vi producerer olie og gas og er derved med til at sikre forsyningen af energi og råstoffer til det europæiske marked samt skaffe indtægter til den danske statskasse. Samtidig er vi med i alle licenser til lagring af CO2 i undergrunden, hvor vi vil arbejde for at reducere udledninger til atmosfæren.

Vores rolle

Vores opgaver er af stor samfundsmæssig betydning, nu og i fremtiden. Vi er en del af løsningen - både når vi leverer energi og råstoffer, og når vi bidrager til at nå klimamålsætningerne gennem CO2-lagring.

Nordsøfonden varetager statens interesser, og rammerne for vores arbejde er politisk defineret.

Vi er med fra start til slut og sikrer dermed kontinuitet i aktiviteterne på dansk sokkel. Som gennemgående aktør i arbejdet med den danske undergrund opererer vi i krydsfeltet mellem partnere, operatører og myndigheder. Her fremmer vi gensidig forståelse, anskueliggør muligheder og baner vejen for helhedsorienterede løsninger. 

Olie- og gas

Nordsøfonden er med i et stort antal olie- og gaslicenser med 20 % i den danske del af Nordsøen og er Danmarks tredjestørste olie- og gasselskab. Vores styrke er vores tværgående viden og store kendskab til undergrunden, som vi bringer i spil i samarbejdet med vores partnere.

Danmark har været en olie- og gasproducerende nation i mere end et halvt århundrede, og produktionen har bidraget positivt til udviklingen af vores velfærd og styrket vores forsyningssikkerhed. Nu er år 2050 sat som slutdato for olie- og gasaktiviteterne.

Nordsøfonden arbejder for at fremme indvindingen indtil da, da olie og især gas fortsat spiller en vigtig rolle i vores samfund under den grønne omstilling. Herefter vil vores fokus være rettet mod en ansvarlig nedlukning af felterne i Nordsøen.

Der er ingen tvivl om, at produktion og forbrug af fossile brændstoffer påvirker vores miljø og klima. Derfor har vi fokus på ny teknologi og at effektivisere produktionen, så de miljømæssige aftryk begrænses. 

Læs mere om olie og gas i Danmark

 

CO2-lagring

Nordsøfonden deltager på vegne af den danske stat i alle licenser til CO2-lagring med en andel på 20 %. Afhængigt af det konkrete projekt kan Nordsøfonden desuden blive medejer af relevant infrastruktur, transport og mellemlagre.

Den danske undergrund rummer store muligheder for at lagre CO2 – både offshore, nearshore og onshore. Danmark har med sin forventede lagringskapacitet og centrale placering potentiale til at blive en europæisk hub for lagring af CO2. Derved kan Danmark også hjælpe de omkringliggende lande med at reducere deres udledninger.

Nordsøfonden har i mange år været den gennemgående partner i olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Dette arbejde har givet os værdifulde erfaringer med den danske undergrund og en unik, tværgående viden. Dermed har vi et godt afsæt for at udvikle og styrke Danmarks position inden for CO2-lagring. 

Læs mere om CO2-lagring i Danmark

 

Nedslag i Nordsøfondens tidslinje

2024

Produktionen fra Tyra II blev genoptaget efter genopbygning.

 

 

 

2024

Solsort feltet kom i produktion.

2023

Nordsøfonden bliver partner i de tre første licenser til lagring af COi undergrunden

2022

Nordsøfonden udpeges til at være statens deltager i alle CO2-lagringslicenser.

2021

Nordsøfonden indgår et CCS-partnerskab, hvor DUC, Ørsted og DTU vil modne et koncept for transport og lagring af CO2 i Harald feltet i projekt Bifrost.

2017

Partnerne i DUC beslutter at investere 21 mia. kr. i en fuld genopbygning af Tyra feltets anlæg.

2017

Olieproduktion fra Ravn feltet starter. Det er første gang, at Nordsøfonden har produktion uden for DUC. 

2016

Nordsøfonden bliver partner i 16 nye licenser tildelt i forbindelse med 7. udbudsrunde.

2014

Nordsøenheden, som administrerer Nordsøfonden, omdannes fra en styrelse til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) og får egen bestyrelse.

2012

Nordsøfonden bliver partner i DUC d. 9. juli 2012 og bliver Danmarks tredjestørste olie- og gasproducent med andel i 15 producerende felter.

2007

Nordsøfonden deltager i sin første efterforskningsboring, Rau-1, som finder olie.

2006

Nordsøfonden bliver partner i 14 nye licenser tildelt i forbindelse med 6. udbudsrunde.

2005

Nordsøfonden og Nordsøenheden oprettes ved lov for at varetage statens deltagelse i olie- og gaslicenser i det danske område.

Nordsøfonden deltager i to Åben Dør licenser.

3

Nordsøfonden er Danmarks tredjestørste olie- og gasproducent

Vores styrke er vores tværgående viden og indsigt i den danske undergrund