Whistleblowerordning

Vi har oprettet en whistleblowerordning, som du kan læse mere om på denne side. Vi opfordrer dig til at læse dette, før du anmelder en mistanke eller bekymring via ordningen.

Whistleblowerordningen har til formål at sikre, at du kan indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte, tidligere ansatte i Nordsøenheden, samarbejdspartnere, leverandører, eller andre, som har en tilknytning til Nordsøenheden.

Du kan foretage din indberetning anonymt, hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje i Nordsøenheden, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal. Således kan en uafhængig og selvstændig enhed i Nordsøenheden vurdere, hvilke tiltag der er behov for.

Du kan bruge vores whistleblowerordning, hvis du har viden eller begrundet mistanke vedrørende følgende:

  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Misbrug af aktiver
  • Kriminelle handlinger, f.eks. bestikkelse, bedrageri, underslæb og forfalskning af dokumenter
  • Brud på konkurrenceregler
  • Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhedsstandarder
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser
  • Grove overtrædelser af Nordsøenhedens interne retningslinjer f.eks. Code of Conduct og personalehåndbog

Forhold som mobning, samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, m.v. skal ikke indberettes her, men skal i stedet indberettes gennem vores normale ledelsesstruktur, dvs. Nordsøenhedens direktør.

Whistleblowerordningen kan du dog bruge som alternativ, hvis din mistanke drejer sig om Nordsøenhedens direktør eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte PwC gennem whistleblowerordningen.

Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester.

Foretag en indberetning

Du kan foretage indberetning ved at klikke på følgende link: Link til indberetning

Anonymitet

Din indberetning går til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ”PwC”). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af Nordsøenheden modtager indberetninger, for at sikre en uafhængig og anonym kanal for dig, der anmelder. Efterfølgende sendes din anmeldelse videre til behandling hos Nordsøenheden.

Hvis du vælger at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer.

Hvis du vælger at forblive anonym, skal du vide, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af forholdet, fordi der ikke kan stilles afklarende spørgsmål eller bedes om yderligere dokumentation eller lignende. PwC har bedre mulighed for at undersøge forholdet, hvis der er mulighed for at kommunikere med dig. Vi opfordrer dig til at angive dine kontaktoplysninger til PwC, så PwC har mulighed for at undersøge anmeldelsens omstændigheder. Vælger du at oplyse dette til PwC, vil din identitet kun være kendt af PwC, og du vil fortsat være anonym over for Nordsøenheden. PwC sikrer din anonymitet overfor Nordsøenheden og oplysninger omkring din identitet vil under ingen omstændigheder blive videregivet til Nordsøenheden, medmindre du giver tilladelse hertil. 

Hvis du indtaster dine kontaktoplysninger i forbindelse med en indberetning, kvitteres der for modtagelsen inden for 24 timer efter du har foretaget indberetning.

Beskyttelse af whistleblowere

Nordsøenheden tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere, som indberetter via whistleblowerordningen i god tro. Al information vil blive holdt fortroligt i den videst mulige udstrækning.

Nordsøenheden accepterer ikke, at en ansat eller en anden person forsætligt foretager falske indberetninger. Såfremt en person bevidst foretager en falsk anmeldelse, kan det få retlige konsekvenser. Er vedkommende ansat af Nordsøenheden, kan en forsætlig falsk anmeldelse få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i bortvisning.